Mateřská škola Kunčičky

Třída Kapky

TŘÍDA KAPKY

 

Třídní učitelky: Veronika Malá a Lenka Opělová Ječmínková

Počet dětí ve třídě: 27 (15 chlapců, 12 děvčat), z toho 16 předškoláků

Letošní školní rok bude značně ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací ve světě. Proto i my se zaměříme především na dodržování a upevňování hygienických pravidel a dovedností, povedeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a toleranci vůči ostatním. Součástí programu bude také vést děti ke zdravému životnímu stylu, především pohybu. Děti k činnostem motivujeme říkadly s pohybem, písněmi, video ukázkami, velmi oblíbené jsou krátké maňáskové hříčky, dramatické činnosti, příběhy s obrázky a námětové hry. Co si děti vyzkouší a prožijí – to si zapamatují.

Velmi důležité je také pro nás utváření základních společenských návyků a dovedností, které s dětmi procvičujeme v průběhu celého pobytu v mateřské škole. Vedeme děti k vzájemnému respektu, používání ,,kouzelných„ slovíček, kamarádství, k vhodnému chování vůči dospělým, zvířatům a přírodě. Děti často své vzory najdou v pohádkách a příbězích, proto jim každý den čteme, zpíváme, hrajeme divadlo a o všem komunikujeme. Do programu denně zařazujeme pohyb, prvky jógy a relaxace. Naším cílem je především navodit klidnou a pohodovou atmosféru.

Ve vzdělávacím procesu se zaměříme hlavně na přípravu předškoláků pro vstup do základní školy, jejich všestranný rozvoj. Dle potřeby se dětem věnujeme individuálně, děti se učí spolupracovat ve skupinách, vedeme je k samostatnosti při řešení problémů, soustředění i k zodpovědnosti za výběr a dokončení zvolené činnosti. Děti často povzbuzujeme a chválíme.

V letošním školním roce budeme pokračovat v naplňování dodatku ŠVP s názvem „Duhové sportování“. Dětem nabídneme rozmanité pohybové aktivity, rozvíjející nejen fyzickou zdatnost, ale i schopnost spolupráce, komunikace, pochopení hry „fair-play“ a přirozenou radost z pohybu. K pohybovým aktivitám využíváme nejen prostředí MŠ (třídy, tělocvičnu, školní zahradu, hřiště), ale i široké okolí školky (les, fotbalové hřiště, přehrada Baška). Na konci školního roku si děti ověří své získané pohybové dovednosti v Duhové olympiádě.

Těšíme se na pohodový školní rok, plný her a úsměvů, vzájemné tolerance a spolupráce.

Charakteristika ve formátu PDF.