Mateřská škola Baška

Mateřská škola Baška

Mateřská škola v Bašce byla postavena v roce 1980. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení Mateřské školy Baška s Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky a Základní školou v Bašce.

Ve školním roce 2009/2010 prošla školka celkovou rekonstrukcí. Ve školce máme tři třídy. Třídu mladších dětí Sluníčko, třídu starších dětí Motýlek a nejmladší děti se scházejí ve třídě Květinka. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s vypracovaným vlastním Školním vzdělávacím programem Svět: …. Tak to musíme prozkoumat!

 

Školní vzdělávací program obsahuje 5 základních barev, které pro přehlednost představují 5 oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pedagog ve své každodenní činnosti sestavuje z jednotlivých barev – oblastí, co nejpestřejší „činnosti pro každý den“. ŠVP byl sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání dané RVP PV. Součástí ŠVP je dodatek „Program ekologické výchovy“, „Prosociální výchova v programu vzdělávání v mateřské škole“,„Pohyb“, „Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ“, příloha se zaměřením na děti, které v době nástupu do předškolního vzdělávání nedovršily tří let věku a minimální preventivní program – šikanování.

Snahou všech zaměstnanců mateřské školy je vytvářet se zákonnými zástupci vztah důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat na základě partnerství.

Budeme se těšit i na možné nabídky nové spolupráce, které budeme dle možností využívat, a věříme, že celá naše práce a všechny činnosti budou směřovat k tomu, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.

Fotogalerie školky