Mateřská škola Kunčičky

Se Sokolem do života

DODATEK ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

 

Charakteristika projektu:

V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, který vytvořila tělovýchovná organizace Sokol pro nejmladší generaci, předškoláky. Zaměřuje se na osvojení základů schopností předškolních dětí a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Děti se v projektu budou učit vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířat.

Časový plán projektu: celoroční, realizovaný formou týdenních témat

Věková skupina: 2 – 6 leté děti

Místo realizace: kombinace prostředí (třídy MŠ, tělocvična MŠ, zahrada MŠ, okolí MŠ – fotbalové hřiště, nedaleký les, louka, přehrada Baška, okolí řeky Ostravice)

Motivace dětí: probíhá formou motivačních zvířátek (kobylka, ježeček, opička, veverka, beruška), pracovních sešitů se samolepkami, diplomů…

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly jsou rozděleny do pěti oblastí:

 1. Přirozená cvičení
 2. Obratnost
 3. Dovednost s míčem
 4. Rozvíjení poznání
 5. Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

 

Obsahové části RVP PV, jež jsou v pedagogickém projektu obsaženy:

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

Dítě a společnost (oblast sociokulturní)

Dítě a svět (oblast environmentální)


Hlavním záměrem
projektu je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a plnění úkolů.

Forma realizace projektu je součástí každodenních činností v MŠ (Třídní vzdělávací plány):

 • pohybové hry
 • PH s doprovodem říkanek
 • ranní pohybové chvilky (pravidelné zařazování zdravotnických cviků,)
 • míčové hry
 • využití sportovního náčiní (švihadla, míče, „házecí“ míčky, drátěnky, polštářky…)
 • relaxační techniky (uvolňování, prvky jógy, aj.)
 • tanečky (využití metodických videí a hudby z web stránek projektu)
 • pobyt venku  – využívat okolí MŠ (fotbalové hřiště, les, zahrada MŠ, turistika – delší vycházky např. do Hodoňovic na hřiště; do Místku, aj.)
 • zařazování atletických prvků do cvičení
 • využívání tělocvičny a jejího zázemí (nářadí, náčiní)
 • kolektivní hry s pravidly
 • společné akce pro rodiče s dětmi: Sokolíkova olympiáda (konec školního roku)
 • prezentace školy: článek do zpravodaje, fotodokumentace

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, KE KTERÝM SMĚŘUJEME:

Dítě a jeho tělo

 • správné držení těla
 • vědomě a kvalitně napodobit pohyb
 • základní pohybové dovednosti (zvládat překážky, házet, užívat náčiní…)
 • ovládat polohy, pohyby těla, dechové svalstvo
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou, pohyb se zpěvem
 • vědomě napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit jej pokynu
 • prostorová orientace
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • zacházet se sportovním náčiním a nářadím
 • vnímat rozlišovat pomocí smyslů
 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce
 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, neohrožovat zdraví a bezpečí své i ostatních
 • zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • mít povědomí o těle a jeho vývoji (růstu, proměnách)
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany, kde hledat pomoc

Dítě a jeho psychika

 • porozumět slyšenému
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehnout, všímat si …
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • orientace v počtu cca do 6, 10, poznávání více, méně, první, poslední
 • (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství…)
 • chápat prostorové pojmy a vztahy
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady, nalézat nová řešenír
 • vytvářet si vlastní názory a postoje, vyjadřovat je, rozhodovat se
 • ovládat své city, přizpůsobovat jim své chování, vyjádřit i nesouhlas
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s ním
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
 • organizovat hru
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Dítě a ten druhý

 • navazovat kontakt s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla, dodržovat herní pravidla
 • respektovat potřeby jiných, porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • vnímat, co si druhý přeje, potřebuje, soucítit, mít ohled, pomoct…
 • uvědomovat si vlastní práva, i ostatních – vzájemně se respektovat
 • obhajovat své postoje a názory, respektovat jiné, přijímat kompromisy, řešit konflikty dohodou, bránit se ubližování, ponižování, spolupracovat s ostatními

Dítě a společnost

 • vytvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách
 • uplatňovat návyky společenského chování: zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat, vyslechnout druhého, uposlechnout pokyn, neskákat do řeči
 • začlenit se do třídy, skupiny, do společnosti- respektovat rozdíly, chovat se a jednat s ohledem na druhé, podřídit se rozhodnutí skupiny, programu, přijímat autoritu, spolupracovat
 • porozumět běžným neverbálním projevům, prožitkům, nálad
 • vyjednávat, domluvit se (samostatně, s pomocí)
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, fair
 • zacházet šetrně s pomůckami
 • vyjadřovat se prostřednictvím pohybových, hudebně-pohybových činností…

Dítě a svět

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké
 • uvědomovat si nebezpečí, mít povědomí, jak se mu vyhnout, jak se chránit
 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka-vliv, chování lidí
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, pochopit přirozené změny a vývoj, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem (pohybové aktivity, sporty v různých ročních obdobích)
 • vnímat řád, rozmanitost, pozoruhodnost, pestrost světa lidí (mít povědomí o existenci národů – olympiáda