Základní škola
Mateřská škola
Baška

Základní a mateřská škola Baška

O naší škole

Naše škola staví své základy na čtyřech pilířích vzdělávání.

Velký důraz klademe na podporu polytechniky, kterou chápeme jako integraci přírodovědného, technického, environmentálního a digitální vzdělávání.  Dalším pilířem je podpora samostatného, logického a uvědomělého myšlení žáků a to prostřednictvím matematiky profesora Hejného. Získat, třídit a vyhodnotit informace žákem je další z námi vytýčených cest. Metodou kritického čtení a myšlení vedeme žáky k pisatelství a čtenářství. Čtvrtým pilířem je pro nás vedení žáků k rozvoji komunikačních dovedností v oblasti cizích jazyků.

Na první místo řadíme osobnost a individualitu žáka, kterou se snažíme pozitivně ovlivňovat a rozvíjet. Komunitní kruhy žáků, ale i pedagogů, a propracovaný systém osobnostně-sociální výchovy vede k podpoře a rozvoji jedinečnost každého z žáků.

Za stěžejní považujeme spolupráci s rodiči.