Základní škola Baška

Základní škola Baška

Základní škola v Bašce je organizovaná jako úplná škola s 1. – 9. ročníkem. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení základní školy s mateřskou školou v Bašce a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky. Dlouhodobě nevyhovující materiální podmínky školy vedly k myšlence rekonstrukce stávající budovy. Od myšlenky k činu nebylo daleko a tak v roce 2015 tak započal proces projektování nové školy a rekonstrukce stávající budovy školy a historické budovy „staré pošty“.

Přímo v srdci obce Baška tak v letech 2017 – 2019 vznikala zajímavá stavba školy, která otevřela své brány žákům 1. 9. 2019. Odměnou za ztížené podmínky na pěti odloučených pracovištích, kde škola vyučovala v době výstavby, byla žákům a zaměstnancům nová, moderní a nadčasová budova, která svým vybavením splňuje požadavky nadstandardní školy.

Zdi, nábytek, počítače a moderní výukové vybavení je jistě příjemné, ale nejdůležitější v této rovnici jsou žáci a učitelé. I zde se škole daří, protože tvoří kolektiv pedagogů, jejichž cílem není učit, ale naučit. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, který klade důraz především na rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení. K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva, možnost mít vliv na průběh učení a spolupráce. Snahou vzdělávacího programu je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými v běžném životě a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Základní podmínkou kvalitního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Tak, aby škola byla místem aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu.

Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Snahou všech vyučujících je, aby měl každý žák příležitost zažít úspěch. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Představujeme odborné učebny – POLYTECHNICKÁ DÍLNA

Pro většinu dětí bohužel není v současné době pravděpodobné, že se dostanou k takovým „běžným“ činnostem jako je řezání, pilování a zatloukání hřebíků. Vyrůstá tak další generace, pro kterou není manuální práce samozřejmou součástí lidského života, což je alarmující. Živit se manuální prací či řemeslem „není in“. Chceme to změnit!

U předmětů sloužících praktickému účelu neklademe důraz na výtvarné zpracování, ale na technické myšlení a manuální zručnost. Do takových činností se skvěle a rádi zapojují všichni žáci nejraději však ti, kteří nemají výtvarné vlohy nebo žáci s horší motivací ke vzdělávání.

 

Představujeme odborné učebny – JAZYKOVÁ LABORATOŘ

Jazyková laboratoř nebo jazyková učebna je moderní výukové prostředí s přehlednou digitální knihovnou, která je plná připravených výukových materiálů, které jsou roztříděné v jednotlivých lekcích výuky.

Systém pracuje s vysokou kvalitou přenosu zvuku a obrazu, což je pro cíle jazykové výuky zásadní.

Výhodou jazykových laboratoří je jejich modulární řešení od základních požadavků na kvalitní poslech nahrávky až po postupné rozšiřování podle vzrůstajících nároků na výuku.