Základní škola Baška

Výchovný poradce

Výchovný poradce ZŠ Baška

Mgr. Tomáš Pyško
telefon: + 420 558 699 155
e-mail: pysko@skolabaska.cz

 

Výchovný poradce se vám bude snažit pomoci:

 • pokud potřebujete poradit v oblasti volby povolání (kariérové poradenství)
 • pokud má vaše dítě problémy se zvládáním učiva
 • pokud má vaše dítě zdravotní omezení, případně potřebuje individuální přístup v různých oblastech vzdělávání
 • pokud má problémy ve vztahu ke spolužákům, rodičům, učitelům
 • pokud má vaše dítě jiné problémy (strach, nedůvěra, sebepodceňování)

Poradenské činnosti:

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 • diagnosticko – poradenské činnosti zaměřené k volbě vzdělávací dráhy žáka (skupinové, ale i individuální testy zájmů, předpokladů, zájmové dotazníky atd.) ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým střediskem a Informačním poradenským střediskem Úřadu práce ve Frýdku-Místku
 • skupinové i individuální poradenství pro žáky směřující k volbě povolání
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnostech individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • informování, případně i návštěva burzy středních škol
 • podání informací žákům a jejich zákonných zástupců o průběhu, systému přijímacího řízení v daném školním roce
 • informování žáků a jejich zákonných zástupců o středních školách (odkazy, kontakty na střední školy, podmínky studia, jeho délka, ukončení atd.)
 • vyplnění přihlášek za školu, informace o jejich doplnění, termínech, postupu při jejich podávání, potvrzení o přijetí či nepřijetí, odvolání atd.
 • evidence umístění žáků na konkrétních středních školách
 •  evidence zápisových lístků
 • organizace vzdělávacích programů pro žáky, např. v rámci volby povolání (kroužky, soutěže), spolupráce se středními školami (prezentace středních škol u nás nebo návštěvy středních škol žáky devátých ročníků)

Výchovné poradenství:

 • řešení výukových a výchovných problémů (pohovory s žáky, výchovné komise, evidence jednání výchovných komisí)
 • koordinace činnosti s činností školního metodika prevence (protidrogová opatření, prevence šikany; spolupráce při řešení výchovných problémů atd.)