Mateřská škola Kopretina

Svět přírody na dlani se Stromovníčkem – třída Motýlek 2020-2021

Hlavní cíle projektu:

●     Vést děti ke kladnému vztahu k přírodě.

●     Vést děti k poznávání vztahů v přírodě, jak příroda funguje.

dílčí cíl: Dítě si všímá změn a dění v přírodě v rámci čtyř ročních období. (zákonitosti)

dílčí cíl: Dítě se seznamuje s jednotlivými ekosystémy.

(les, rybník, louka, atd.) (zákonitosti, výzkumné dovednosti)

●     Vést děti k samostatnosti v péči o přírodu.

dílčí cíl:  Dítě je citlivé k přírodě, uvědomuje si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, a že každý může ovlivňovat životní prostředí. (problémy a konflikty)   (koloběh vody, potravní řetězec, znečištěná a čistá příroda, tvoření odpadků, ničení pralesů apod.)

dílčí cíl: Dítě pečuje o přírodu v zahradě i ve svém okolí. (akční strategie)

●     Zvýšit kvalitu i možnosti environmentálního vzdělávání.

 

Charakteristika projektu:

Celým letošním rokem nás bude provázet motivační skřítek Stromovníček. Spolu s ním se budeme seznamovat s přírodou a rozvíjet vztah k přírodě.

Cílem je přiblížit dětem svět přírody v provázanosti se Školní vzdělávacím programem “Svět?…Tak to musíme prozkoumat”, v prolínání se se všemi vzdělávacími oblastmi Dítě a svět, Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost.

Navazovat budeme na nově vytvořený Školní program EVVO Svět přírody na dlani. (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta), jeho cíle, očekávané výstupy a prostředky k dosažení těchto cílů, které budou obsaženy v tématech.

V tomto školním roce jsme se inspirovali knihami Rok stromů, což je celoroční komplexní vyučovací plán, který má děti vzdělávat ale i pobavit a představit jim přírodu jako silného kamaráda. Děti se seznámí s tím, jak funguje a mění se příroda, s jednotlivými vztahy v přírodě. Získají kladný vztah k přírodě – především k naší zahradě, děti se zapojí do péče o zahradu. Seznámí se světem živočichů a rostlin, významem hmyzu, získají k němu přívětivější vztah. Děti se učí skrze nové zážitky a prožitky, získávají znalosti a dovednosti pro osobní rozvoj, radost a odpočinek.

Informační leták ZDE.