Základní škola Baška

Speciální pedagog

Speciální pedagog ZŠ Baška

Mgr. Jana Kolčářová
telefon: + 420 558 686 617
e-mail: kolcarova@skolabaska.cz

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a (mimořádně) nadané žáky :

  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, později i příprava návrhů na jejich budoucí profesní orientaci, studia pro tyto žáky
  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků mimořádně nadaných
  • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
  • evidence žáků s SPU, žáků integrovaných, kontrola platnosti jejich vyšetření, popř. odeslání žáků na kontrolní vyšetření atd.
  • evidence práce a kontrola činnosti reedukačních skupin na škole
  • poradenská činnost pro ostatní učitele na ZŠ v oblasti práce s žáky s SPU, integrovanými, mimořádně nadanými
  • zajištění vypracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, jejich konzultace s pracovníky PPP, s pedagogy školy a jejich evaluace
  • spolupráce s pedagogicko – psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), středisky výchovné péče (SVP) ad. organizacemi
  • zajišťování speciálních pomůcek pro žáky s SPU, se smyslovým postižením atd. a jejich evidence