Základní škola Baška

Komenský pro ZŠ a MŠ Baška

Získaná částka dotace: 3 065 318 Kč
Realizace: 01.09.2022 – 31.12.2024

Od 01.09.2022 realizuje naše škola aktivity financované z OP Jan Ámos Komenský. Naší prioritou je vzdělávání žáků pro praktický život, proto jsme i jednotlivé realizované „šablony“ zacílili směrem k posilování důrazu na individuální přistup k žákům, rozvoj jejich silných stránek, práce se sebedůvěrou, sebehodnocením a sebereflexí.

V mateřské škole je financována personální pozice školní asistentky, která se ve spolupráci s pedagožkami mateřské školy cílí na rozvoj a podporu badatelské a experimentální výuky dětí ve školce.

V základní škole jsme díky dotační podpoře mohli vytvořit a již několik let úspěšně realizovat pozici školní speciální pedagožky, kterou nadstandardním způsobem realizuje kolegyně Mgr. Jana Kolčářová. V dnešní době, kdy se zvyšuje potřeba podpůrných opatření u žáků, vzrůstající výkonový tlak na žáky s sebou nese i řadu psychických problémů, je tato personální pozici více než jen nutností.

V rámci OP JAK realizujeme tandemovou výuku jako jednu z nejúčinnějších forem kolegiální spolupráce. Zapojení zážitkové pedagogiky – propojení pedagogiky s běžným životem (škola za školou). Za použití šablony se zacílíme na osobností a sociální rozvoj žáků a především efektivní vzdělávání žáků prostřednictvím netradičních forem a metod výuky.