Mateřská škola Kunčičky

Třída Sluníčko

Třídní učitelky: Veronika Malá, Lenka Opělová Ječmínková

Počet dětí ve třídě: 22, z toho 14 chlapců a 8 děvčat

Jde o věkově homogenní třídu (3-4 let), 15 nových dětí a 7 dětí už do MŠ v loňském roce docházela.

Zaměříme se zejména na adaptaci příchozích dětí, vytvoření a osvojení pravidel chování ve třídě, a to pomocí rituálů (písničky, říkanky s pohybem).

Velmi důležité je pro nás utváření základních společenských návyků a dovedností, které s dětmi procvičujeme v průběhu celého pobytu v mateřské škole. Vedeme děti k vzájemnému respektu, používání ,,kouzelných slovíček“, kamarádství, k vhodnému chování vůči dospělým, zvířatům a přírodě. Dětem každý den čteme, zpíváme, hrajeme divadlo a komunikujeme. Do programu denně zařazujeme pohyb, prvky jógy a relaxace. Naším cílem je především navodit klidnou a pohodovou atmosféru.

Ve vzdělávacím procesu se zaměříme hlavně na rozlišování základních barev, tvarů, pojmenovávání předmětů, rostlin, zvířat, rozvoj řeči, paměti, zpěvu, jednoduché počítání do 3, rozlišování vlastností předmětů, sledování změn v přírodě, společné oslavy tradičních svátků, osvojení pravidel společenských či sportovních her.

Zaměříme se také na správný úchop psacího a kreslícího náčiní, uvolňování zápěstí formou grafomotorických cvičení a budeme rozvíjet praktické dovednosti v oblasti estetické výchovy (kreslení dle fantazie, malování a pokusy s  barvami, tvoření z přírodních materiálů, využití netradičních materiálů, objevování základních i nových výtvarných technik, manipulaci s  nůžkami, správné držení psacího a kreslícího náčiní, vytváření společných výtvarných prací na dané téma apod).

Děti k činnostem motivujeme třídními maskoty, plyšáky koček (Matýsek a Betynka), dále říkadly s pohybem, písněmi, video ukázkami, krátkými maňáskovými příběhy, dramatickými činnostmi, příběhy s obrázky a námětovými hrami.

Budeme dbát na co největší samostatnost dětí při sebeobslužných činnostech (oblékání, stravování, mytí, používání kapesníků, wc) pod naším dohledem a s nutnou dopomocí. Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 budeme ve zvýšené míře dbát na hygienu rukou a sledovat celkové zdraví dětí.

V rámci ŠVP se zapojíme do celostátního projektu „Se sokolem do života“, kde se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

Charakteristika ve formátu PDF.