Mateřská škola Kunčičky

Třída Sluníčko

Třídní učitelky: Radmila Vojtková, Marta Blažková

Počet dětí ve třídě: 21, z toho 20 dětí 1. ročníku MŠ, 1 dítě mladší 3 let (0. ročník)

11 chlapců a 10 děvčat

V letošním školním roce se sešly ve třídě 1. ročníku MŠ (v průběhu roku dosáhnou 4 let) a 1 dítě mladší (dosáhne v průběhu roku 3 let). Jde o věkově homogenní třídu, polovina dětí však už do MŠ v loňském roce docházela.

Zaměříme se zejména na bezproblémovou adaptaci příchozích dětí, vytvoření a osvojení pravidel chování ve třídě MŠ a to pomocí rituálů (písničky, říkanky s pohybem), navázání hezkých přátelských a kamarádských vazeb mezi dětmi i s učitelkami a provozními zaměstnanci, používání zdvořilostních frází (zdravení, děkování apod.) a osvojení dalších prosociálních forem chování a jednání.

Ve vzdělávacím procesu se zaměříme hlavně na rozlišování základních barev, tvarů, pojmenovávání předmětů, rostlin, zvířat, rozvoj řeči, paměti, zpěvu, jednoduché počítání do 3, rozlišování vlastností předmětů (menší x větší,…), sledování změn v přírodě, společné oslavy tradičních svátků, osvojení pravidel společenských či sportovních her.

Zaměříme se na správný úchop psacího a kreslícího náčiní, uvolňování zápěstí formou grafomotorických cvičení a budeme rozvíjet praktické dovednosti v oblasti estetické výchovy – kreslení dle fantazie, malování a pokusy s barvami, tvoření z přírodních materiálů, využití netradičních materiálů, objevování základních i nových výtvarných technik, manipulaci s nůžkami, správné držení  psacího a kreslícího náčiní, vytváření společných výtvarných prací na dané téma apod.

Budeme dbát na co největší samostatnost dětí při sebeobslužných činnostech (oblékání, stravování, mytí, používání kapesníků, wc) pod naším dohledem a s nutnou dopomocí. Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 budeme ve zvýšené míře dbát na hygienu rukou a sledovat celkové zdraví dětí.

Nadále budeme posilovat pohybovou a fyzickou zdatnost dětí a to zařazováním tělovýchovných chvilek a pohybových her, častým pobytem na zahradě MŠ s herními prvky, ale i vycházkami do blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy – např. zimní vycházka ke krmelci, procházka kolem přehrady Baška. Zapojíme se do projektu ŠVP s dodatkem „Duhové sportování“, který je zaměřený zejména na zvyšování tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dětí. Děti čeká řada kulturních představení putovních divadel přímo v MŠ, výlet do dětského zábavného areálu na Bílé.

Pro rozšíření obzoru a prohloubení znalostí z probíraných tematických celků zpestříme výuku o občasné sledování vhodných dětských vzdělávacích pořadů, dostupných na DVD nebo Internetu. Obdobně videotechniku používáme jako předlohu pro cvičení tančení a zpívání s hudbou podle videoukázek (M. Růžičková, D. Patrasová, Smejko a Tanculienka, Čiperkové  apod.), odkud budeme čerpat i inspiraci pro vystoupení pro rodiče. Krátké pohádky sledujeme jen výjimečně v omezeném časovém úseku v případě náhradní činnosti při nepříznivém počasí.

Zařadíme čtení příběhů na pokračování a poslech zejména klasických pohádek v době poledního odpočinku dětí, čímž budeme trénovat soustředění  a pozornost dětí a porozumění  čtenému textu (tzv. předčtenářské dovednosti).

Charakteristika ve formátu PDF.