Mateřská škola Kopretina

Průběh dne v MŠ

Provoz mateřské školy od 6:00 do 16:30 hodiny.

●             Od 6:00 hod. do 8:30 hod. – přijímání dětí – aktivity spontánní a řízené, svačinka, hygiena

Při vstupu do třídy dochází k předávání dětí, děti pak plynule přecházejí k činnostem nebo hrám v některém koutku. Mezi 8.15 hod a 8.45 hod mají děti připravenou svačinu.

●              Přibližně od 8:45 hod. začíná ranní kruh, didakticky zacílené činnosti, hodnotící kruh – setkání dětí a vzájemné sdílení a volba činnosti

Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu, probíhá vzájemné sdílení, motivace, seznámení s tématem, a činnostmi, které budou probíhat.

Děti si volí činnosti z nabídky v jednotlivých koutcích se vzdělávacími činnostmi.

Po ukončení činnosti se děti schází opět v kruhu – hodnotí svou práci – co se povedlo, nepovedlo, co by změnily, co naučily, kdo komu pomáhal apod.

●              Po 9:30 hod. – hry na zahradě, procházky

Pobyt na zahradě a procházky do okolí mš slouží k pohybovým aktivitám, poznávání přírody, environmentálním činnostem, poznávání a orientace v okolí.

●              Od 11:30 hod. – oběd

Děti jsou vedeny k stolování (do jídla nejsou nuceny) a podporovány k dodržování základních hygienických návyků.

●              Od 12:00 do 12:15 odcházení dětí po obědě

Rodiče si mohou dítě vyzvednout po obědě.

●             Od 12:15 hod. do 14:00 hod. – odpočinek dětí

Děti, které stráví v MŠ více než 6 hodin, potřebují čas na odpočinek a odreagování od denních činností. Děti se vedou ke zklidnění a relaxaci. Ty děti, které neusnou, budou vyzvány k tichým klidovým činnostem (prohlížení knihy, práce u stolečku).

●             Přibližně od 14:00 hod. do 16:30 hod. – svačinka, odpolední hry

Děti si převléknou, uklidí si lehátko, a nasvačí se. Po svačince si volně hrají v koutcích, případně dle aktuálního počasí pobyt na zahradě MŠ. Rozcházení dětí, zamykání MŠ v 16:30.

●             Povinné předškolní vzdělávání pro předškolní děti, rok před nástupem do školy, je od 8:00 do 12:00 hodin.