Mateřská škola Kunčičky

Odklad školní docházky

 

„Na dobrém začátku všechno záleží.“

                    Jan Amos Komenský

 

Odklad povinné školní docházky je preventivní opatření, kdy je dítěti, které by mohlo mít v základní škole určité problémy, odložen nástu k povinnému vzdělávání o jeden rok. Problémy se rozumí zejména nezralost biologických funkcí nebo nepřipravenost k převzetí role školáka, určitou roli však mohou hrát i jiné aspekty.

Mateřská školka hraje podstatnou roli nejen v přípravě dětí ke vstupu do školy, ale i v rozhodování o tom, zda o odkladu povinné školní docházky uvažovat nebo ne. Pokud je dítěti odklad udělen, je mateřská škola klíčovou institucí, které by dítěti měla pomoci odstranit případné deficity. Předpokladem toho je těsná spolupráce mateřské školy s rodinou, odborníky, případně se školou.

Otázkou vhodné doby nástupu dítěte do školy se v našich zemích zabýval již Jan Amos Komenský. V Informatoriu školy mateřské se zmiňuje o dvou podmínkách, které by dítě před nástupem do školy mělo splňovat  –  umět vše, co se mělo naučit v klínu mateřském, tedy ty znalosti a návyky, které se od něj na prahu školy očekávají, a schopnost soustředit se na otázky a odpovědi, tedy přiměřené intelektové schopnosti. Zároveň se zmiňuje o individuálních rozdílech mezi dětmi.

 

Jak postupovat v případě, že chcete odložit Vašemu dítěti školní docházku?

  • vyplníte Žádost o odklad školní docházky (ke stažení zde) + doporučující posouzení poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nebo můžete využít služeb i jiných psychologů. Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
  • naším poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, Palackého 130, telefonický kontakt: 558 432084 (nutno se předem objednat)
  • vše odevzdat nejpozději v den zápisu do ZŠ ředitelce školy