Základní škola Baška

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence rizikového chování ZŠ Baška

Mgr. Pavlína Pyšková
telefon: +420 558 699 156
e-mail: pyskova@skolabaska.cz

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci.

Náplň práce školního metodika prevence:

  • tvorba, realizace a evaluace preventivního programu školy – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů (společensky nežádoucí jevy – např. poruchy chování, násilí, vandalismus, šikana, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství)  a jejich řešení
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • poskytování informačních a metodických materiálů
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence