Základní škola Baška

Nejčastější otázky

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je také doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené ověřenou plnou mocí.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevření dvou prvních tříd s maximálním celkovým počtem 35 žáků. Škola si vyhrazuje právo stanovit maximální cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku a jejich počet.

 

Bude se vědět v době konání zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých prvních tříd?

Tato informace známa nebude. Vše se odvíjí od počtu otevřených tříd a celkové organizace tříd na I. stupni ZŠ Baška. V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem školního roku, ale může se stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše změní ještě před zahájením nového školního roku.

 

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Vždy jsme zohledňovali a přihlížíme ke kamarádským vztahům, které si děti „přinášejí“ z mateřských škol. Rozdělení dětí do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, a které nutně nemusí souznít s představami rodičů. Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání.

 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Po podání písemné Žádosti o přijetí se zahajuje správní řízení. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijetí. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po konání zápisu do ZŠ.

 

Pokud je mé dítě přijaté na vaši školu i další školu (podány dvě a více žádostí)?

Pokud jste podali dvě a více žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a vaše dítě je na obě (všechny) školy přijato, stává se žákem obou (všech) škol. Informujte CO NEJDŘÍVE školu, do které vaše dítě skutečně nenastoupí o svém definitivním rozhodnutí. V praxi škol nastává po zápisu akce nakupování pomůcek, personální zajištění atd.