Aktuality

Družina 

Organizace zápisu do školní družiny

Zápis žáků do školní družiny ve školním roce 2022/2023 pro žáky 1. stupně proběhne formou odevzdání vyplněné závazné „Přihlášky/zápisního lístku“. 

 

Ve školním roce 2023/2024 bude otevřeno maximálně 6 oddělení ŠD.

Žáci budou do školní družiny přijímáni do výše stanovené kapacity volných míst pro daný školní rok.

Celková maximální kapacita školní družiny je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 150 žáků.

 

Žáci budoucích 1. ročníků mohou odevzdat vyplněný zápisní lístek třídní učitelce dítěte v mateřské škole ZŠ Baška do 15.06.2023. Bude možné se přihlásit také v rámci informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, organizované 22.06.2023, na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. V případě Vaší neúčasti na schůzce a Vašeho zájmu o ŠD, prosím, doručte řádně vyplněný zápisní lístek na sekretariát školy do 22.06.2023. Zápisní lístek si můžete vytisknout z webových stránek školy nebo vyzvednout u pana vrátného na vrátnici školy.

 

Zápis budoucích žáků 2., 3., 4. a 5. tříd bude probíhat od 01.06.2023 do 15.06.2023.

Žáci, kteří v současné době navštěvují ŠD, budou do školní družiny zapsáni na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Zápisní lístky obdrží žáci od své p. vychovatelky, p. vychovatele ve školní družině a rovněž jej své p. vychovatelce, p. vychovateli odevzdají.

Žáci budoucích 2. až 5. ročníků, kteří v současné době nenavštěvují ŠD, budou do školní družiny zapsáni na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Zápisní lístek si, prosím, vytiskněte si, z webových stránek školy nebo vyzvedněte u pana vrátného na vrátnici školy a odevzdejte na sekretariát školy do 15.06.2023.

 

Kritéria pro zařazení žáka k pravidelné docházce do ŠD

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní družiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD). ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Dle § 8, odst. (4) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Dle § 9, odst. (4) se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností) rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

 

Kritéria pro zařazení žáka k pravidelné docházce do ŠD Baška:

1. Žáci budoucího 1. ročníku ZŠ Baška, Baška 137, PSČ 739 01 (dále jen školy)

2. Žáci budoucího 2. ročníku školy

3. Žáci budoucího 3. ročníku školy

4. V případě volné kapacity dále žáci budoucího 4. a 5. ročníku školy

 

Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných žáků se stanovuje podle výše uvedených kritérií od 1. do 4. kritéria. V případě překročení naplněnosti kapacity ŠD se žáci ve stejném kritériu dále řadí dle věku od nejmladšího k nejstaršímu. Žáci 1. – 3. tříd jsou přijati automaticky při vyplnění a odevzdání zápisního lístku v termínu. Rodiče žáků 4. a 5. tříd budou informování přes bakaláře na konci června, zda je dítě do školní družiny přijato.

 

Úplata na školní rok 2023/2024 byla stanovena 250,- Kč/měsíc.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete mě kontaktovat na telefonu +420 730 170 577 nebo na e-mailu valoskova@skolabaska.cz

 

Děkuji za spolupráci

Bc. Šárka Valošková, vedoucí vychovatelka

Zápisní lístek ke stažení ZDE.