Mateřská škola Baška

U nás

Mateřská škola Baška je třítřídní předškolní zařízení určené pro děti od 2 do 6 (včetně OŠD) let. Nachází se v centru obce, šikovně schovaná od ruchu hlavní frekventované cesty. Do mateřské školy dochází děti z Bašky, ale i spádových obcí Kunčiček u Bašky a Hodoňovic. Mateřská škola v Bašce byla postavena v roce 1980. Od 1.1. 2004 došlo ke sloučení Mateřské školy Baška s Mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky a Základní školou v Bašce.

V blízkosti je kulturní dům, kde pořádáme společné akce s rodiči a také druhou mateřskou školou MŠ Kunčičky u Bašky. V blízkém okolí je také knihovna, kterou s dětmi velmi rádi navštěvujeme.

Školka je obklopena pěknou středně velkou zahradou, která byla v roce 2019 obnovena novými herními a přírodními prvky.  Nová zahrada dětem poskytuje dostatek místa pro jejich pohybové aktivity a rozvoj environmentální výchovy.  V okolí jsou pěšky dostupná pole, louky, lesy, přehrada Baška, řeka Ostravice i potok Baštice a a menší rybníčky. Obec Baška je vstupní bránou do pohoří Beskydy.

Strava je poskytována z naší vlastní kuchyně. Dětem paní kuchařky vaří plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných norem. Snažíme se naučit děti jíst zeleninu, zeleninové a ovocné saláty, do jídla však nenutíme, ale učíme děti všechno ochutnat a vedeme je ke zdravému stravování a stolování. Pitný režim je pro děti zajištěn během celého dne. Dětem je podáván neslazený ovocný čaj a vitamínové nápoje nebo voda.

 

Naše motto je  “Ukážu Ti, co potřebuješ vědět. To Ti pomůže, nebo taky ne, podle toho, jak s tím naložíš.” Sokrates

Ve školce pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s vypracovaným vlastním školním vzdělávacím programem “Svět: …. Tak to musíme prozkoumat!”. Snažíme se o vytvoření co nejpřirozenějšího sociálního prostředí, v němž mohou děti nalézt dostatek prostoru pro seberealizaci. Vedeme je k respektování ostatních, ale i k asertivnímu nalezení svého místa ve skupině. Za nejdůležitější prostředek považujeme hru. Získáváním zkušeností v herních činnostech prohlubujeme znalosti. Do běžného programu výchovné práce zařazujeme činnosti související s tělesnou výchovou a celkovým rozvojem pohybových dovedností.

Nově máme vypracován školní program EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) nazvaný “Svět přírody na dlani”, který je vytvořen na 5 let (2020 až 2025). Na základě sestavených dlouhodobě výchovně – vzdělávacích cílů a organizačně – provozních cílů je sestaven Roční plán EVVO, z něhož budou učitelé čerpat inspiraci a náměty pro svůj třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Děti se seznámí s tím, jak funguje a mění se příroda, s jednotlivými vztahy v přírodě. Získají kladný vztah k přírodě – především k naší zahradě, děti se zapojí do péče o zahradu. Děti se seznámí se světem živočichů a rostlin, významem hmyzu, získají k němu přivětivější vztah. Získají nové zážitky a prožitky, znalosti a dovednosti pro osobní rozvoj, radost a odpočinek.

 

Vizí naší školy do budoucna je:

“Mateřská škola s příjemnou, environmentálně zaměřenou zahradou, která dětem přibližuje přírodu a podněcuje v dětech kladný vztah k místu (k přírodě, tradicím aj.), přirozenou zvídavost, poznávání prožitkem a využívá podnětné prostředí, spolupracuje s okolím, včetně rodičů.”

Právě proto, že se řadíme mezi menší mateřské školy a všichni se mezi sebou známe, se společně snažíme vytvořit pro děti prostředí důvěry, tolerance a lásky. Prostředí, kde se budou cítit v bezpečí, spokojené a šťastné.

Protože chceme, aby děti, ale i jejich rodiče byli spokojeni. Budeme velmi rádi za jakoukoliv spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou a velmi rádi přivítáme jakýkoliv nápad ze strany rodičů.

 

Dlouhodobé projekty

Dodatkem ŠVP je Program ekologické výchovy.

Je zaměřen na vytvoření elementárních poznatků o okolním světě a jeho dění u dětí. Všechny činnosti jsou voleny v návaznosti na cíle jednotlivých témat školního vzdělávacího programu.

Přílohou ŠVP je vypracovaný dokument Prosociální výchova v programu vzdělávání v mateřské škole. Hlavním cílem prosociální výchovy je vytváření autoregulace chování, formování vlastní individuality a posílení schopností v interpersonálních /mezilidských/ vztazích. Prosociální výchova tvoří podstatu výchovného působení na dítě.

Příloha ŠVP Pohyb vznikla pro zkvalitnění práce učitelek a jako nabídku konkrétnějších cílů z oblasti biologické, týkající se rozvoje pohybových schopností dítěte a potřeby vést děti k vytvoření návyku pravidelného pohybu – cvičení. Tyto cíle upřesňují nabídku pohybových aktivit s konkrétním zaměřením cíle v jeho zařazování do denního cvičení i pro zařazení do tzv. velkého cvičení.

Příloha ŠVP Rozvoj předčtenářské gramotnosti u dětí v MŠ byla vypracována s cílem seznamovat děti prostřednictvím knih s okolním světem, učením se mluvit a následně chápat odkaz knih. Předčtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.

Příloha ŠVP Minimální preventivní program – šikanování byla vypracována s cílem, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výchovy a výuky ve škole. Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření), se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.

Nově vypracovaný je Program ŠVP s názvem Příloha ŠVP se zaměřením na děti,
které v době nástupu do předškolního vzdělávání nedovršily tří let věku.
Příloha, byla vypracována z důvodu zvýšení počtu dětí, které nedovršily věku tří let a které začínají navštěvovat MŠ.

 

Pravidelné akce pořádané školou během školního roku:

  • předplavecký výcvik, pracovní dílny s rodiči, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ,
  • ekologické vycházky dle ročních období, „barevné dny“ v MŠ, karneval, Vítání jara, Čarodějnický rej, oslavy Svátku matek, výlety…
  • oslavy Dne dětí, návštěvy divadelních, filmových a jiných souborů v MŠ, KD Baška
    i v jiných městech, akce s Policií ČR a s Hasiči, Prales dětem …
  • spolupráce se základní školou a druhou mateřskou školou v obci – oboustranné návštěvy, společné akce, …
  • společné akce rodičů a dětí.