Základní škola Baška

Kritéria přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ve školním roce 2022/2023

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následující školní rok 2021/2022 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

  • maximální počet žáků v jedné třídě: _____  (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být kapacita tříd snížena)
  • maximální počet otevíraných tříd: ____

 

V případě, že počet přihlášek (žádostí), podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy (tj. _____ míst), bude ředitelka školy postupovat podle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):

  1. přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem ve sloučené obci Baška a se sourozencem, který již je žákem ZŠ Baška
  2. děti s trvalým pobytem ve sloučené obci Baška
  3. děti s trvalým pobytem mimo sloučenou obec Baška (rozhodujícím kritériem bude los)

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Vlastní losování provede zástupce z řad vedení školy a o výsledku losování bude proveden zápis.

 

V případě, že zákonní zástupci se do sloučené obce Baška aktuálně stěhují nebo dokončují stavbu a dítě nemá trvalé bydliště (z důvodu omezení úředních hodin obecního úřadu Baška) ve sloučené obci Baška, doplní zákonní zástupci tuto informaci formou čestného prohlášení při zápisu a doklad o trvalém bydlišti ve sloučené obci Baška doručí nejpozději do 31. 8. 2022.