O škole

obrazky/owl-47526_640.png

Základní škola v Bašce je organizovaná jako úplná škola s 1. - 9. ročníkem. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení základní školy s mateřskou školou v Bašce a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky. V současné době, kdy probíhá výstavba a rekonstrukce základní školy, zajišťujeme provoz na pěti odloučených pracovištích sloučené obce. Bezproblémové zajištění provozu klade velké nároky na organizaci, kontrolu a finanční zabezpečení. Všechna odloučená pracoviště využívají mobilní iPadovskou učebnu. Pro výuku tělesné výchovy navštěvujeme sokolovnu v Bašce a v případě příznivého počasí probíhá tělocvik na zahradách odloučených pracovišť. Dětem nabízíme plavecký výcvik, lyžařský výcvik, pobytovou akci v přírodě, vycházky do okolí škol apod.

Začátek vyučování je stanoven v 8:15. Všechna odloučená pracoviště jsou otevřena od 6:30 hodin. Odpolední družina je v provozu do 17 hodin. Mateřské školy jsou v provozu do 16:30 hodin.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, který klade důraz především na rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení. K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva, možnost mít vliv na průběh učení a spolupráce. Snahou vzdělávacího programu je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými v běžném životě a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Základní podmínkou kvalitního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Tak, aby škola byla místem aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu.

Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Snahou všech vyučujících je, aby měl každý žák příležitost zažít úspěch. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Za nezbytné považujeme i rozvoj komunikačních schopností v jazykové oblasti, proto jsou žáci naší školy od 1. ročníku vyučování anglickému jazyku. Souběžně s tím na škole pracuje konverzační kroužek anglického jazyka. Také je naším cílem rozšiřovat informační gramotnost, proto se vyučovací předmět informatika bude vyučovat v nové škole již od 3. třídy.

Od 1. 9. 2018 dochází k rozšíření školy o první ročník druhého stupně a základní škola bude organizována jako úplná škola 1. - 9. ročníkem, přičemž k naplňování tříd II. stupně bude docházet průběžně. V nové budově školy, která bude dostavěna v červnu 2019, se od 1. září 2019 otevřou dveře žákům 1. - 7. třídy. V každém dalším školním roce přibude další ročník druhostupňových tříd. Školní rok 2021/2022 budou všechny třídy úplné školy naplněny.

 

 

Základní škola Baška – sídlo: Baška 137, t. č. mimo provoz z důvodu probíhajících stavebních prací

 

adresa Baška 137, 739 01  Baška
e-mail skolabaska@skolabaska.cz
web www.skolabaska.cz
datová schránka gvzmbb5
709 855 70

 

KONTAKTY

 

ředitelka 

Mgr. Renáta Válková valkova@skolabaska.cz 734 447 300

zástupkyně 

Mgr. Monika Greschnerová greschnerova@skolabaska.cz 734 447 295

zástupkyně 

Ing. Jana Pokludová pokludova@skolabaska.cz 734 447 297

hospodářka

Natálie Tomanová tomanova@skolabaska.cz 734 447 293

 

Odloučená pracoviště příspěvkové organizace

 

1. ZŠ Kunčičky u Bašky 2

 

V současné době se v budově vyučuje třída 3. A a 5. A. Budova čp. 2 v Kunčičkách u Bašky se naplnila školním životem v polovině listopadu 2017. Tímto krokem došlo k definitivnímu vystěhování posledních tříd ze staré školní budovy školy v Bašce 137.
V Kunčičkách u Bašky 2 našlo své zázemí i ředitelství školy včetně paní hospodářky. Vkusné prostory zrekonstruovaného statku a jednoho z nejstarších domů v Kunčičkách u Bašky, ve kterých je škola v pronájmu, plně vyhovují standardům školy. Dětem je zde k dispozici malá šatna, sociální zařízení, ranní družina s potřebným vybavením. Všechny třídy jsou pokryty připojením k internetu, ve dvou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule, třída pro dělenou výuku má k dispozici dataprojektor. V průběhu příznivého počasí mohou děti využívat k hrám, ale i k výuce rozlehlý prostor dvora. Na oběd jsou děti doprovázeny vyučujícími do blízké budovy školy čp. 130, kde rovněž funguje odpolední družina.

 

Základní škola Kunčičky u Bašky 2

ředitelka Mgr. Renáta Válková, 734 447 300
zástupkyně Mgr. Monika Greschnerová, 734 447 295
hospodářka Natálie Tomanová, 734 447 293
telefon -ZŠ 558 649 203
školní družina 730 170 577

 

2. ZŠ a MŠ Kunčičky u Bašky 130

Druhé odloučené pracoviště je nejobsazenější budovou, protože se zde vyučují dvě třídy mateřské školy (třída Sluníčko a třída Kapky) a tři třídy základní školy. Všechny školní třídy jsou vybaveny interaktivními i běžnými tabulemi, učebními pomůckami a vším podstatným pro kvalitní výuku. Všechny prostory jsou pokryty Wi-Fi připojením, lze tedy při výuce využívat i mobilní počítačovou učebnu tvořenou iPady. Velkou rekonstrukcí prošla v průběhu července a srpna 2017 výdejna a jídelna. Pro všechny děti i žáky je k dispozici velká zahrada v přírodním stylu a hřiště, které sloučí především k míčovým hrám a atletické průpravě. V této budově působí tři oddělení školní družiny.

 

Mateřská škola Kunčičky u Bašky 130

 

adresa Kunčičky u Bašky 130, Baška
vedoucí učitelka Bc. Lenka Opělová Ječmínková, 734 447 292
telefon (Kapky) 734 447 299
mail mskuncicky@skolabaska.cz
provoz MŠ 6.30 - 16,30

 

Základní škola Kunčičky u Bašky 130

sborovna ZŠ, školní družiny 734 447 296

 

3. ZŠ a MŠ Kunčičky u Bašky 28

 

V prostorách Senior klubu v Kunčičkách u Bašky vznikly tři školní třídy, kde se od září budou vedle dvou čtvrtých tříd vyučovat i žáci naší první šesté třídy. I tento prostor je kvalitně vybaven interaktivními tabulemi a dataprojektory. Rekonstrukcí celé budovy se podařilo vybudovat útulné místo pro vzdělávání žáků. Malá počítačová učebna slouží k výuce informatiky v 5. a 6. třídě. Na budově působí jedno oddělení školní družiny a výdejna stravy. Přestávky a odpolední školní družinu děti tráví na zahradě.

 

Základní škola Kunčičky u Bašky 28

zástupkyně  Ing. Jana Pokludová, 734 447 297
školní družina 730 179 931

  

4.     ZŠ Hodoňovice 100

 

Budova bývalé školy v Hodoňovicích prošla v minulých letech celkovou rekonstrukcí. V přízemí vznikly dvě místnosti, které pro školní rok 2018/2019 budou využívány základní školou pro výuku. Dvě třídy prvňáčků se o prostory budou dělit s dětskou skupinou, k dispozici bude školní zahrada a hřiště. Obědy se dětem budou dovážet ze školní kuchyně.

 

Základní škola Hodoňovice 100

 

sborovna ZŠ, školní družina  734 447 294

  

  5.     MŠ Baška a školní kuchyň Baška 383

 

V mateřské škole v Bašce nyní působí tři oddělení. Jedno oddělení je plně přizpůsobeno dětem od dvou let (bezbariérovost, personální podpora – chůva, vhodné hračky, upravený vzdělávací program, herní prvky pro menší děti …). Prostor okolí školky je již bezpečně uzavřen a děti mohou využívat zahradu bez omezení v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

Mateřská škola Baška 383

adresa Baška 383
vedoucí učitelka Bc. Dagmar Radová, 734 447 291
telefon  734 447 297
e-mail msbaska@skolabaska.cz
provoz MŠ 6,30 - 16,30

 

 

Školní kuchyň Baška 383

 

adresa Baška 383
vedoucí školní jídelny Renáta Garová, 734 447 290
e-mail jidelna.zsb@gmail.com